rychlovky

Suro: rychlovky

Letný Dramatický Tábor 2008 (Počúvadlo - BS)

V dňoch 10. - 20. augusta 2008 sa v ?kole v prírode pri Počúvadelskom jazere uskutočnil ďal?i (v poradí u? pribli?ne 14.) dramatický tábor. Ako tradične bol príchod v nedeľu poobede. Pri?li sme tro?ku skôr aby sme pomohli s prípravami. Od 15oo u? postupne začali chodi? detský účastníci. Téma celého tábora bola Evolúcia, teda nebola to len téma, ale bolo to predznamenanie toho, ?e v?etko bude ma? určitú postupnos?. Tá bola zrejmá v delení skupín, večerných sú?a?iach a večernom programe. Skupín bolo spolu ?es? od tých najmen?ích po tých najväč?ích.

Rozdelenie skupín:
Najmlad?ie dievčatá (od 5,5 do 7 rokov) mali ako svojho in?truktora Gabču (DETO, Bratislava).
Skupina označená ako číslo dva si u?ila kopec srandy s Forgy-m (?arnovica).
Tretiu skupinu (taktie? plnú dievča?) mala pod svojím vedením Daniela (violončelo, ?tátna opera v Banskej Bystrici).
?tvrtej skupine organizoval ?ivot Milo? (?túdio Kasprzyk, Liptovský Mikulá?).
Piatu skupinu s jedným chlapcom mala na starosti Sonička (Učiteľka, Londýn).
Najstar?í (17 - 19 rokov) pôsobili pod vedením Luká?a (DETO, Bratislava)

Dielne:
Kvôli vy??iemu počtu skupín mala ka?dá hodina 50 minút (plus 10 minút prestávka na presun ku inej dielni). Teda začínalo sa po hodine. Celé to bolo veľmi pohodlné a príjemne uvolnené. A aké to boli vlastne dielne? Jednalo sa o pä? stálych (trvajúce počas celého tábora) a dvojdňové (s dvojdnovými lektormi) dieľne. Prvé spomenuté boli:
Pantomimická trieda s Mirkom Kasprzykom (Pantomíma, Liptovský Mikulá?) nesmie chýba?, teda e?te sa tomu tak nestalo. K tomu ani viac hovori? (či písa?) netreba. V?etci robili čo mali a čo je podstatné robili to radi.
Tanečná trieda a Tibor Trulík (Banskobystrické ?túdio tanca) na jej čele. Často krát sa a? ne??astne prizeral tanečným výkonom jeho zverencov, ale udivovali ho pri večerných programoch (pohár improvizácie a večer konferencie), tí čo tam boli presne asi vedia prečo.
Dramatika mala opä? dvoch vedúcich. Jedným bola Pe?ka Matia?ková a druhým (vedúca tohoročného tábora) Natálka Novotná (obe učiteľky na ZU? v ?iari nad Hronom).
?onglérska trieda na ktorej čele stál Pali Surový (?túdio Kasprzyk, Liptovský Mikulá?). Pod holým nebom "táborčatá" ?onglovali, točili a válali sa pri rôznych akrobatických prvkoch, ale v?etky sa domov vrátili ?ivé a zdravé.
Angličtinu u? tradične Miriam Barkley (Kanada). Presne takým ?týlom na aký sme zvyknutý. Gorálky, pesničky a basebal [bejzbal].
V dvojdňových dieľnach vyučovali:
Tatiana Novotná (Redaktorka hl. spravodajstva TV Markíza, Bratislava) učila "rozpráva?" v triede rétoriky. Podobnos? mien nie je vôbec náhodná, jedná sa o sestru Natálky.
Belo Félix (Hudobník, Banská Bystrica) a jeho hudobná výchova, ktorá si získala najmä mlad?ích a star?í sa mohli niečomu priuči?. Aj keď tam bola ?koda, ?e v momente, kedy deti chytilo spievanie u? bolo po dielni.
Sally (?iar nad Hronom) učila batikovanie. Z tohto tábora vzi?lo veľa rôznych tričiek, alebo iných vecí, ktoré boli nabatikované, samostatná práca detí koordinovaná Helenkou.

Denný re?im a večerný program:
Neľudské vstávanie o 7:30 budíčkom. Teda ako pre koho neľudské, mnohé deti u? od 6:00 nevedeli čo so sebou. Pol hodinu na to boli raňajky. Hodinu po zobudení pri?la prvá hodina (ako je vy??ie spomínané trvala 50 minút). Po skončení druhej hodiny sme sa spoločne te?ili z desiaty (v podobe ovocia) o 10:50 sa začala posledná doobedná hodina. Pred 12:00 (čo je samozrejme čas obedu) mali v?etci dostatok času na preoblečenie a hygienu. Obed trval čosi dlh?ie ako raňajky, ale to nebolo podstatné, keď?e nasledoval poobedný odpočinok do 13:30. Po tomto čase sa opakoval doobedný program, teda dve hodiny po sebe, tridsa? minútová prestávka na olovrant a (oslobodenie dňa) posledná hodina. Keď?e do večere ostal e?te nejaký ten čas mohli ís? deti ku vode, alebo si pripravi? nejaké veci na večer (v závislosti od večerného programu), prípadne sa len tak poflakova? (či u tých zodpovednej?ích, ktorých veľa nebolo) i?lo o upratovanie izieb. Večerný program ako u? bolo spomenuté bol starostlivo vyberaný, aby sa zabavli ako aj deti tak aj lektori a in?truktori. Osobne musím v?etkých pochváli?, lebo sme sa bavili neskutočne dobre. Väč?inou i?lo o ?portové aktivity v skupinách. Tieto ukazovali súdr?nos? jednotlivých skupín (tieto skupiny boli poskladané zo v?etkých vekových kategórií v tábore, teda nejednalo sa len o príslu?níkov jednej vekovej kategórie). Ak program nebol ?portový, tak divadelno-tvorivý. Na mysli mám pohár improvizácie, alebo iné divadelné večery, kedy "táborčatá" dostali úlohu pred začiatkom večernej hry (ktorá sa tohto týkala) a spoločne ju museli čo najkreatívnej?ie stvárni?. To sa darilo na výbornú.

?ial plánovaný sobotný výlet (Sitno, alebo Evičkina priehrada) bol zru?ený kvôli nepriazni počasia, ale i tak mô?eme by? za počasie vďačný, nakoľko pr?alo z celého tábora len dva dni. Po tý?dni trvania sa začali formova? záverečné vystúpenia pre rodičov. Od teraz sa trénovalo viac a cielenej?ie. Posledné dni boli ale naozaj vyčerpávajúce. V stredu (posledný deň tábora) sme mali generálku celého programu. V?etci vedeli pribli?ne čo majú robi?, tak sme sa pustili s chu?ou do posledného spoločného obeda. Poobednú pauzu vystriedalo balenie a upratovanie po izbách, veru počas tohto času ste len málokoho mohli stretnú? na chodbe. V?etci ho vyu?ili naplno. Samotný program pred rodičmi vyzeral veľmi dobre, hralo sa, tancovalo a ?onglovalo. Deti aj ich rodičia boli spokojný s tým čo sa im podarilo v takýchto skupinách vytvori? počas desiatich dní. Napokon nastalo lúčenie, asi naj?a??ia čas? celého pobytu s úsmevom a slzami v očiach. Snáď e?te aj teraz v?etci dúfajú v to, ?e sa budú ma? kam o jeden dlhý rok vráti?.

Prvý krát bola na tábore prítomná aj kamera, nie v?ak televízna, ale len taká "domáca". Natočilo sa viac ako 5 hodín záznamu, ktorý sa postupne po častiach postrihal do krátkych videí, ktoré zachytávali pracovitos? účastníkov na dielnach, produkciu konečných predstavení, alebo jednoducho len atmosféru tohto prázdninového času. Zatiaľ je zverejnené jedno "atmosferické" video, ktoré (ako aj ostatné) strihal a editoval Luká? Kasprzyk, ?tudent V?MU. Výsledok je mo?né prezrie? na YouTube - LDT 2008 Počúvadlo - ?onglovanie, taktie? sa natočila aj milá paródia na AXE reklamy.

Text písaný pre: studiokasprzyk.wz.cz a suro.wz.cz
?tvortok 11. September 2008 09:57

komentárov: 1       pridaj komentár

Hmmmmm........ Kde sú tie èasy . Jeden z najlep?ích rokou tochto tábora. ?koda ?e táto recenzia nepatrí aj ktomuto roèníku.. Dobre si to napísali pali .
St 07. Sep 2011 20:26 | 213.162.68.xxx
článkov: 16 | reakcií: 20 | albumov: 6 | fotokom.: 3 | dennikov: 20 | den. kom.: 1 | prísp.: 53 | odkazov: 25
[ page designed and coded by Suro in July 2005 ]